top of page

הוידאו מורכב מ4 עבודות נפרדות,  בהן מוצגים מהלכים רפיטטיבי של טקסים מקומיים לגירוש עין הרע.
הטקסים, מיועדים לניקוי אובייקטים, טיהור העצמי והגנת העצמי מפני החיצוני לי.
בחזרתיות בלתי פוסקת, במשך שנה, בחנתי את ההשפעות של הטקסים על הנפש. מתוך הטקסים עלתה בי רק שאלה אחת, האם אין האדם מפחיד עצמו שלא לצורך?
האם הקדמת תרופה למכה אינה המכה עצמה?

bottom of page