top of page

2017.

פסל ה'בצה', הינו רדי-מייד מטופל. בסיס המתכת, הרשת וכל האובייקטים המצפים אותו נאספו במהלך ארוך של אגירה וליקוטי זבל ברחוב. קליפת הבצה מורכבת ברובה מפח גלי שנאסף באתרי בניה ובמגנים לפיזור הפגנות בניהם חלקיו של מגן בליסטי. מטרת הקליפה היא להגן על תוכנה הרך, על הנוחכותנו החשופה. בעוד פנים הבצה עשוי שקפים מושחרים. העמידה בבצה משלבת את הצופה במתרחש ובאותו הזמן מייצרת תחושת ריק מוחלטת, השהייה בתוכה מבטלת את תחושת החלל על ידי חיבוקה הקרוב וחוסר היכולת של אדם למדוד מרחב ללא פינות או קצוות.

bottom of page